Upphovsrättsliga verk vid anställning respektive uppdragsavtal


Man kan förenklat säga att ett uppdragsavtal är motsatsen till ett anställningsavtal. Du blir inte anställd i företaget utan anlitad för ett eller flera projekt, så kallade uppdrag. Utgångspunkten är att upphovsmannen behåller rättigheterna till resultatet av uppdraget om det inte avtalades eller var tydligt mellan parterna att något annat skulle gälla.

Ifall det rör sig om uppdrag där upphovsrättsliga verk berörs bör ni tydligt reglera det i uppdragsavtalet - dvs. vem äger upphovsrätten till de verk/ alster du skapar under tiden för uppdraget? Finns det någon nyttjanderätt efter uppdragets slut och hur beräknas din ersättning för det? Är det en klumpsumma vid uppdragets slut, eller har ni kommit överens att ersättning erhålls utifrån det faktum att uppdragsgivarens behov uppstår till att nyttja dina upphovsrättsliga verk vid specifika tillfällen och innebär det att nya avtal måste ingås vid varje enskilt tillfälle?

För verk som skapats inom ramen för en anställning innebär det att om inget annat avtalats, så har arbetsgivaren i normalfallet rätt att inom sitt verksamhets­område och i sin normala verksamhet nyttja sådana verk som uppkommit som ett resultat av de arbetsuppgifter den anställde har gentemot arbetsgivaren eller efter instruktion från denne. Det är även avgörande ifall arbetsgivaren förser arbetstagaren med det material, verktyg och annat som behövs vid skapandet av aktuella verk.

Är ni med på skillnaden? Vid anställning är tumregeln att arbetsgivaren innehar nyttjanderätten till de upphovsrättsliga verk som tillkommer under tiden för din anställning medan det under uppdragsavtalet är uppdragstagaren som innehar nyttjanderätten. Undantag till det sker genom avtal mellan parterna.

Du som uppdragstagare får inte glömma bort värdet av att du ensamt innehar nyttjanderätten till de upphovsrättsliga verk även efter att uppdraget har avslutats. Därför är det viktigt att du konsulterar med en jurist innan du skriver på ett uppdragsavtal, det är inte helt enkelt att förstår avtalsinnehåll och juridiska termer och det är heller inget som du förväntas kunna. Det har du jurister till. Det är bättre att agera förebyggande än att behöva släcka bränder när de väl uppstår, många gånger kan det vara för sent.

Bästa,

Essie Majkowitz

CEO/ Founder/ Partner of Den Kreativa Juristen/ Virtual Work Sweden AB

Tel.nr 08 - 519 728 12/ 073 - 508 97 14

https://www.linkedin.com/in/essie/

contact@virtualworksweden.com

www.denkreativajuristen.com

instagram.com/denkreativajuristen

Disclaimer: Den Kreativa Juristen & Virtual Work Sweden AB kan inte hållas ansvariga vid användning av ovanstående information. Behöver du hjälp med att vidta åtgärder gällande liknande situationer rekommenderar vi att ni antingen tar kontakt med oss eller annan juridisk byrå.