Tvistlösning i kommersiella avtal - en fråga om pengar?

Skiljenämnd eller allmän domstol i kommersiella avtal?

En klausul om tvistlösning är oftast en av de allra sista  §§ i ett avtal men ack så viktig del i avtalet mellan parterna - för den avgör hur och var en eventuell framtida tvist ska lösas. Ska tvisten tas upp i allmän domstol eller inför en skiljenämnd/skiljedomstol? Vad är skillnaden och vad rekommenderar vi? 

  • SKILJEKLAUSUL: Innebörden med aktuell klausul är att parternas talan avseende eventuella tvister ska tas upp och avgöras av en skiljenämnd. Skiljeklausulen är vanligt förekommande i mer omfattande kommersiella avtal & standardavtal. Skiljeklausuler rekommenderas inte mellan parter där ena parten har en betydligt mer underlägsen ställning som exempelvis i ett anställningsförhållande, uppdragsavtal, konsumentavtal m.fl. Men även om aktuell klausul står med i exemplifierade avtal kan villkoret jämkas, det betyder däremot inte att hela avtalet ogiltigförklaras.

  • ALLMÄN DOMSTOL: Innebörden med aktuell klausul är att parternas talan vid eventuella tvister ska tas upp och avgöras av allmän domstol i enlighet med Rättegångsbalkens (1942:740) (RB) regler gällande tvistemål. Det innebär att om man exempelvis vill yrka på att ett avtal ska ogiltigförklaras (fastställelsetalan), eller yrka på att få ersättning för utfört arbete (fullgörelsetalan) enligt ett uppdragsavtal så ska en stämningsansökan skickas in till tingsrätten i den ort där svaranden (den du/ni stämmer) har sin hemvist 10 kap 1 § 1 st RB. 

  • FÖRLIKNING: Vid en eventuell uppkommen tvist kan parterna alltid lösa det genom att istället ingå ett förlikningsavtal. Innebörden med det är att parterna kommer överens om exempelvis ersättning och övriga villkor för att på så vis undvika utdragna & kostsamma processer i domstol. För att lyckas med en förlikning är det viktigt att båda parter är villiga med att kompromissa. Man förlikas helt enkelt för att undvika risken med att förlora helt vid en process i domstol. En av de vanligaste klausulerna i ett förlikningsavtal är SEKRETESSKLAUSULEN (tystnadsplikt)  innebär att de villkor man har förlikats om får inte nå ut till tredje part, innehållet i förlikningsavtalet ska stanna mellan parterna. Därför får vi, allmänheten aldrig veta resultatet vid tvister som har fått stor medial uppmärksamhet - just för att parterna väljer att förlikas med en omfattande sekretessklausul vid vite. 

  • REKOMMENDATION: Vi rekommenderar att man vid mindre komplexa avtal liksom där parterna inte är att anses som jämbördiga att skriva in en tvistelösningsklausul med hänvisning till Rättegångsbalkens regler om tvistemål i allmän domstol. Vid en eventuell tvist rekommenderar vi att försöka förlikas, oftast är det bra att anlita ett juridiskt ombud som dels granskar avtalet innan en påskrivning sker, dels hjälper er förhandla om avtalsvillkoren och slutligen vid en eventuell tvist hjälper er att förhandla fram ett förlikningsavtal. 

Vi har valt att nischa vår juridiska verksamhet mot Influencerbranschen och aktörer inom sociala medier. Vi vet trots allt att annonsering i ”gammel media” är obsolet, vi vet också att Mediebolagens & Agencies överlevnad hänger på samarbeten med Influencers, det vi också vet är att den ersättning som Influencers erhåller idag och de avtalsvillkor som de erbjuds är långt ifrån marknadsmässiga och förenliga med avtalsrättsliga grunder, därför vill vi se bättre villkor och transparens inom Influencerbranschen.

Är du I behov av juridisk rådgivning, behöver du hjälp med att granska ditt avtal eller förhandla fram ett nytt? Kontakta oss gärna på nedanstående e-postadress eller telefonnr för att få en inledande kostnadsfri konsultation om 15 min.

Bästa,

Essie Majkowitz

CEO/ Founder/ Partner of Den Kreativa Juristen/ Virtual Work Sweden AB

Tel.nr 08 - 519 728 12

https://www.linkedin.com/in/essie/

contact@virtualworksweden.com

www.denkreativajuristen.com

instagram.com/denkreativajuristen

Disclaimer: Den Kreativa Juristen & Virtual Work Sweden AB kan inte hållas ansvariga vid användning av ovanstående information. Behöver du hjälp med att vidta åtgärder gällande liknande situationer rekommenderar vi att ni antingen tar kontakt med oss eller annan juridisk byrå.