Varför den s.k. "Transparenstriangeln" i Copyrightdirektivet kan få en avgörande effekt på Influencers upphovsätt

Varför den s.k. ”Transparenstriangeln” (Art. 14-16) i Copyrightdirektivet kan få en avgörande betydelse för Influencerbranschen & Influencers upphovsrätt

DEN KREATIVA JURISTEN välkomnar & ser fram emot Copyrightdirektivets implementering i svensk lagstiftning som beräknas ske under 2019.

Det vi är framförallt intresserade av är hur förankringen av Art.14-16 den s.k. ”Transparenstriangeln” i DIGITAL SINGLE MARKET (DSM) direktivet kommer genomföras i svensk lagstiftning samt vilken betydelse den kommer få för Influencerbranschen. Vi är intresserade av på vilket sätt Influencers motparter dvs. agenturer/portaler/plattformer kommer att agera utifrån den nya lagstiftningen och ifall det kommer medföra en dialog mellan branschens olika parter?

DEN KREATIVA JURISTEN har under sitt första år arbetat framförallt med opinions- & påverkansarbete, vi har representerat Influencers gentemot agenturer/portaler/plattformer & nu senast ingått ett samarbete kring den kommande undersökningen med Influencers branschförening Influencers of Sweden.

Ju fler aktörer inom Influencerbranschen inser fördelen med den kommande lagstiftningen desto snabbare går det att revidera arbetsprocessen internt för att säkerställa regelefterlevnad. Influenceryrket må vara en ny bransch men det betyder inte att det saknas missnöje, en underminerande känsla och en vilja att skapa bättre förutsättningar och en högre status och förståelse för yrket.

Influencersbranschens representanter arbetar idag för bättre förutsättningar & schystare villkor.

DEN KREATIVA JURISTEN arbetar framförallt med:

  1. att bidra med kunskapsspridning gällande brister inom aktuell bransch samt förslag på hur branschen kan utvecklas & förbättras

  2. kunskap till berörda parter inom branschen gällande regulatory compliance, '

  3. kunskap och medvetenhet som ett steg mot att kunna erbjuda bättre förutsättningar och villkor till skydd av Influencers varumärke & upphovsrätt,

  4. hjälpa agenturer/portaler/plattformer i att skapa sig tydligare förhållningssätt vid hanteringen av avtal både med deras profiler och de företag (annonsörer) som köper in Influencer Marketing tjänster.

    För varje gång en agentur/portal/plattform ingår ett avtal innehållandes skäliga villkor & ersättningsnivåer för användandet och förmedlingen av Influencers varumärke & upphovsrättsliga verk, för varje gång kommer deras kunder (annonsörer) vilja återkomma som kunder, då de vet att mellanhanden följer aktuell lagstiftning genom att erbjuda skäliga avtalsvillkor. Det inger en kvalitetsstämpel för agenturer/portaler/plattformer eftersom de kan visa på ett arbete där man tillförsäkrar regelefterlevnad och erbjuder schysta villkor. 

    Företag som i sin tur använder sig av Influencer Marketing gör klokt i att göra sin del av due dilligence innan de ingår ett samarbete med en agentur/portal/plattform vid köp av Influencer Marketing tjänster.  De villkor mellan agenturer/portaler/plattformer och deras Influencerprofiler (uppdragstagare) bör utmynna i skäliga ersättningsnivåer och rätt till att omförhandla nya ersättningsvillkor efter att en viss angiven tid har gått, liksom att inte söka överta Influencerns upphovsrätt genom otydliga villkor för att på så sätt kunna använda sig av och sälja vidare upphovsrättsligt skyddat material utan att behöva förhandla på nytt med Influencerprofilerna. 

DEN KREATIVA JURISTEN arbetar med ovanstående frågor då vi anser att det behövs en aktör som oss som kommer in och belyser problematiken och bristerna inom branschen, för att vi på så sätt tillsammans med övriga parter inom branschen kan tillgodose regelefterlevnad, tydligare riktlinjer och respekt för Influencers upphovsrätt.

Copyrightdirektivets syfte är att säkerställa att upphovsmännen i det här fallet Influencers får proportionerlig ersättning för den värdeöverföring som de gör när dem ingår avtal med olika agenturer/portaler/plattformer - syftet är att minska gapet mellan den ersättning Influencers erhåller för sina upphovsrättsliga verk och det agenturer/portaler/plattformer faktiskt tjänar på genom att låta Influencers ha en blogg och ladda upp upphovsrättsligt skyddat material som texter, bilder och videos på deras bloggplattform.

DEN KREATIVA JURISTEN värnar om Influencers varumärke & upphovsrätt varför vi gärna ser att komma i kontakt med Influencers, agenturer, portaler & plattformer som redan idag är i färd med att ändra deras rutiner för att uppfylla aktuella krav och därmed också minska gap of value. Vi vill vara med och bidra med vår kunskap och kompetens genom samarbeten kring att utveckla och skapa en hållbar Influencerbransch som alla parter kan ha nytta utav.

Ni är välkomna att kontakta mig enligt nedan.

Bästa,
Essie Majkowitz

CEO/ Founder/ Partner of Den Kreativa Juristen/ Virtual Work Sweden AB

Tel.nr 08 - 519 728 12

https://www.linkedin.com/in/essie/

contact@virtualworksweden.com

www.denkreativajuristen.com

instagram.com/denkreativajuristen

Disclaimer: Den Kreativa Juristen & Virtual Work Sweden AB kan inte hållas ansvariga vid användning av ovanstående information. Behöver du hjälp med att vidta åtgärder gällande liknande situationer rekommenderar vi att ni antingen tar kontakt med oss eller annan juridisk byrå.