Hur ska arbetsgivare förhålla sig till LAS i samband med anställdas tjänstledighet?

Tjänstledighet

Det finns olika orsaker till varför man vill ansöka om tjänstledighet från sitt nuvarande arbete, i det här inlägget tittar vi närmare på tjänstledighet på grund av annat arbete. Det är nämligen som så att det inte finns någon lagstadgad rätt för anställda att beviljas tjänstledigt med anledning av ett annat arbete, det är upp till arbetsgivaren att avgöra om de väljer att bevilja det eller inte. 

Skriftlig överenskommelse

För både arbetsgivaren och arbetstagaren är det viktigt att överenskommelsen är skriftlig. I överenskommelse bör man bland annat skriva ut under hur lång tid tjänstledigheten ska vara, möjligheten till förlängning, samt vad som gäller under tiden för ledigheten. 

Vad ska man tänka på?

Under tiden för tjänstledigheten kan det vara bra att ha kontinuerlig kontakt med arbetsgivaren, dels för att hålla sig uppdaterad kring verksamhetens utveckling, dels för att visa på intresse att man önskar komma tillbaka till den aktuella tjänsten. För arbetsgivaren är det å andra sidan viktigt att höra med arbetstagaren i god tid före utgången ledighet om denne har tänkt komma tillbaka och iså fall när.

Vad gäller om man vill säga upp anställd under tiden för ledigheten?

Arbetsgivaren får säga upp anställda som är tjänstlediga, men uppsägningen ska grunda sig i Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Det måste föreligga saklig grund enligt aktuell lag, 7 § 1 st. LAS.  Arbetstagaren får endast sägas upp p.g.a. sådant som betraktas som saklig grund enligt LAS, vilket innebär arbetsbrist eller sådant som faller in under personliga förhållanden 4 och 7 §§ 4 st. LAS. Innan uppsägning vidtas, måste arbetsgivaren göra en omfattande utredning för att se om arbetstagaren kan erbjudas en annan tjänst, 7 § 2 st. LAS. Även om uppsägning sker p.g.a. personliga skäl ska saklig grund föreligga för uppsägning. Generellt sätt är uppsägning på grund av personliga skäl svår att tillämpa, varför man brukar avråda att säga upp anställda med anledning av det, 7 § 4 st. LAS.

När man säger upp någon som är tjänstledig är det viktigt att att det föreligger saklig grund, att uppsägningen sker enligt LAS. Arbetsgivaren bör bl.a. överlämna en skriftlig uppsägning, informera om uppsägningstiden, löneutbetalning, semesterersättning och övriga förmåner 12 § LAS, samt informera om vad arbetstagaren ska tänka på om denne vill få uppsägningen ogiltigförklarad och begära skadestånd, 8 § LAS. Den skriftliga uppsägningen bör även innehålla information om arbetstagaren har rätt till företrädesrätt.  

Uppsägningstiden beräknas utifrån antal tjänsteår hos arbetsgivaren, häri ska även tiden för tjänstledighet inberäknas, 11 § LAS.

Slutligen och kanske allra viktigast att tänka på i samband med tjänstledighet är att en arbetstagare får aldrig sägas upp enbart med anledning av att hen är tjänstledig, om det sker trots allt, bör man meddela arbetsgivaren omgående att uppsägningen ska ogiltigförklaras, 8 § LAS.

Disclaimer: Den Kreativa Juristen & Virtual Work Sweden AB kan inte hållas ansvariga vid användning av ovanstående information. Behöver du hjälp med att vidta åtgärder gällande liknande situationer rekommenderar vi att ni antingen tar kontakt med oss eller annan juridisk byrå.