Juridiken & Influencer Marketing

I 2019 års första blogginlägg behandlar vi ämnet “Juridiken & Influencer Marketing”.

När vi startade Den Kreativa Juristen var syftet att belysa brister och föreslå förbättringar gällande regelefterlevnad, transperans och skäliga villkor inom Influencerbranschen genom att;

1. befästa Influenceryrket som en ny profession som är här för att stanna,

2. skapa förutsättningar för att inleda meningsfulla dialoger mellan branschens befintliga aktörer.

Syftet är detsamma men skillnaden är att vi under årets gång har haft möjlighet att representera Influencers, etablera kontakter med agenturer och bistå företag vid inköp av Influencer Marketing tjänster. Därför känner vi att det är dags att gå igenom hela förfarandet vid inköp av aktuella tjänster för att på så sätt ge en överblick vad man bör tänka på utifrån det juridiska perspektivet. Vi kommer även utifrån aktuellt blogginlägg skapa en juridisk guide vid influencer marketing, som vi kommer att dela med oss av här på vår webbplats under en särskild sida. Vi kommer att notifiera er både här i bloggen men också i våra sociala medier kanaler när detta är klart.

Juridiken & Influencer Marketing

Vad ska man tänka på vid Influencer Marketing? Vilka juridiska aspekter bör man hålla koll på om man som företag väljer att spendera stora delar av sin marknadsbudget på aktuella tjänster? I detta inlägg delar vi med oss av juridiska tips vid Influencer Marketing, den aktualiserade lagstiftningen kommer behandlas i nedan angiven ordning:

  1. Avtalsrätt

  2. Upphovsrätt

  3. Marknadsrätt

  4. GDPR

Avtalsrätt

Det absolut grundläggande för avtal mellan företag och influencers gällande influencer marketing är syftet med avtalet, vad är det som ni som företag vill uppnå genom att välja att marknadsföra ert företag med hjälp av influencer marketing - era partsavsikter ska läggas till grund för avtalsinnehållet.

Nedan kommer några riktlinjer för att fastställa avtalsinnehåll:

1. Avtalsförpliktelsen – dvs. influencern ska lägga upp ett specifikt foto med en kort text därtill, för det erhåller hen en motprestation i form av ersättning.

2. Ansvarsförpliktelser – vid Influencer Marketing torde strikt ansvar föreligga – dvs. Influencern åtar sig att lägga upp ett specifikt inlägg på sitt instagramkonto vid angivet datum och tidpunkt enligt avtalet. Då hen inte uppfyller förpliktelsen föreligger det ett avtalsbrott. Företag skulle även kunna ställa krav på att inlägget bör nå ut till visst antal följare, erhålla X antal likes respektive kommentarer. Influencer å andra sidan kan kontra med en friskrivningsklausul med hänvisning till omständigheter utom hens kontroll.

3. Övriga villkor bör grunda sig på vad som är normalt enligt lagbestämmelser och handelsbruk, nedan kommer några närmare punkter på avtalsinnehåll vid Influencer Marketing:

a. Ömsesidiga villkorsändringar

b. Ömsesidig uppsägning

c. Proportionerligt vite vid avtalsbrott

d. Sekretessklausul

e. Tvistelösning i svensk domstol enligt Rättegångsbalken

f. Avtalets bundenhet – dvs. när och hur avtalet upphör – behöver det sägas upp, om så hur?

g. Ersättning för avtalets fullgörande – antingen ett preciserat pris eller ange beräkningsgrund för ersättning beroende på X & Y faktorer. 

Marknadsrätt

När företag väljer att använda sig av Influencer Marketing är det viktigt att kontrollera dels att reklamkampanjen (inlägget) är utformad enligt god marknadsföringssed, dels uppfyller kraven på reklamidentifiering. Företaget & Influencern bär ett ansvar att tillsammans efterleva gällande rätt.

Då företag väljer att använda sig av en reklambyrå som utformar reklamkampanjer i samband med Influencer Marketing är det väsentligt dels att tillsammans med reklambyrån kontrollera att lagen efterlevs, dels i samarbetsavtalet mellan parterna villkora om ansvar för regelefterlevnad.

Upphovsrätt

Innan ni som företag ingår ett avtal med en Influencer ska ni förhandla om bland annat frågor rörande själva upphovsrätten till inlägget/en som Influencern kommer lägga upp i hens sociala medier kanaler. Därför gör ni klokt i att fundera över nedanstående frågor, dels innan förhandlingen, dels under. Därefter bör ni upprätta tydliga villkor i avtalet gällande upphovsrätten baserad på gällande rätt och det ni som parter kommer överens om utifrån svaren ni erhåller på frågorna nedan.

1. Vem skapar vad? 

2. Vem äger vad? 

3. Hur länge får verket användas? Hur många gånger får verket användas & återanvändas? 

4. I vilka sammanhang har företaget rätt att använda det? 

5. Vad händer om företaget eller eventuell reklambyrå (som utformat kampanjen) använder verket otillåtet?

Ovanstående frågor bör ni reda ut och tydligt villkora om i avtalet. Om ni som företag köper in tjänsten via en mellanhand (en agentur/ Influencerbyrå) bör ni hålla reda på branschvillkoren för att eftersträva skäliga villkor. I nuläget finns det inga utpräglade riktlinjer, åtminstone inga som parter tillsammans har låtit utforma. Det mesta är ensidigt och standardiserat, varför ni som företag som köper eller kommer köpa in Influencer Marketing tjänster gör er en tjänst i att ta reda på hur det egentligen fungerar, vad som är praxis inom branschen och vad lagen & rättspraxis säger om skäliga avtalsvillkor. Som det ser ut i nuläget är dessa två delar fortfarande en bit ifrån varandra. Om ni värnar om att köpa in tjänster som Influencer Marketing och om ni liksom oss ser potential inom området, bör ni även värna om uppdragstagarnas (Influencers) rådande branschvillkor som är långt ifrån det man ser i sociala medier. Det är hårt arbete, det är som vilket annat arbete som helst, men den enorma skillnaden är att Influencers blir dagligen granskade till skillnad från oss övriga.

GDPR

Hur kommer det sig att Influencer Marketing är förenlig med GDPR & hur kan man som företag utnyttja det istället för traditionella reklamutsändningar via e-post där man många gånger riskerar att bryta mot aktualiserad lagstiftning?

Syftet med GDPR är att skydda den personliga integriteten och befästa vikten av samtycke till användning av personuppgifter. Med andra ord har det satt stopp för massiva reklamutskick & telefonsamtal till potentiella kunder ni inte har erhållit samtycke ifrån. Det finns ett substitut och det kallas för INFLUENCER MARKETING. 

Följare väljer att följa Influencers frivilligt, varför samma följare kan när som välja att avfölja Influencers. Det ger företag potential & exponeringstillfällen att nå ut till nya, potentiella kunder utan att bryta mot GDPR.

När företag väljer att avvara en stor del av sin marknadsbudget på Influencer Marketing så ökar ni inte bara era chanser till att nå ut till möjliga kunder och få större spridning hos potentiella målgrupper, men ni undviker även huvudvärken som berör GDPR när det kommer till utskick av reklamkampanjer. Ni sparar även en del tid, då ni tillsammans med Influencers kommer överens om innehållet samt när och hur reklaminlägget ska publiceras i deras sociala medier kanaler. På det sättet får reklamkampanjen större genomslag och ni koncentrerar en större summa av marknadsbudgeten på något som faktiskt ger effekt, istället för spridda reklaminlägg i sociala medier liksom i form av eventuell tv- & internetreklam. Ni kan fortfarande skapa rörliga reklamvideos men avtala om att publicera dessa i Influencers IGTV & YouTube kanaler. Det förstnämnda förutspås få ett enormt genombrott under 2019.

Ni är välkomna att kontakta oss med frågor och eller funderingar.

Bästa,

Essie Majkowitz

CEO/ Founder/ Partner of Den Kreativa Juristen/ Virtual Work Sweden AB

Tel.nr 08 - 519 728 12/ 073 - 508 97 14

https://www.linkedin.com/in/essie/

contact@virtualworksweden.com

www.denkreativajuristen.com

instagram.com/denkreativajuristen

Disclaimer: Den Kreativa Juristen & Virtual Work Sweden AB kan inte hållas ansvariga vid användning av ovanstående information. Behöver du hjälp med att vidta åtgärder gällande liknande situationer rekommenderar vi att ni antingen tar kontakt med oss eller annan juridisk byrå.