Företagshemligheter & Skadestånd

Den som uppsåtligen och olovligen bereder sig tillgång till en företagshemlighet ska dömas för företagsspioneri till böter eller fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, till fängelse i lägst sex månader och högst sex år 26 § Lag (2018:558) om företagshemlligheter Den som uppsåtligen olovligen bereder sig tillgång till en företagshemlighet gör sig skyldig till företagsspioneri enligt 3 § FHL. I enlighet med 1 § FHL skyddas information om affärs- eller driftförhållanden i en affärsverksamhet som - om den kommer till allmänhetens kännedom - är ägnat att medföra skada för affärsverksamheten i konkurrenshänseende.

Den skyddsvärda informationen behöver inte ha dokumenterats på något särskilt vis men ju tydligare man är med det & dokumenterar, desto bättre & enklare blir det även för de anställda att förhålla sig till verksamhetens policy om företagshemligheter. Policyn kan till exempel omfatta uppgifter som har dokumenterats i någon form, inbegripet ritningar, data, kundlistor, avtal, modeller och andra liknande tekniska förebilder, men även enskilda personers kännedom om ett visst förhållande, upphovsrättsliga verk m.m. 

Förutsättningarna för att en företagshemlighet ska föreligga är attt:

  • det ska gälla information om affärs- eller driftförhållanden i en näringsidkares rörelse,

  • informationen ska hållas hemlig av näringsidkaren, samt

  • ett röjande av informationen ska vara ägnat att medföra skada för näringsidkaren.

Det krävs uppsåt eller vårdslöshet vilket betyder att den som i god tro röjer en företagshemlighet, inte gör sig skyldig till företagsspioneri enligt FHL. I fall där det inte lär röra sig om god tro, är när arbetstagaren planerar att starta/ har startat en konkurrerande verksamhet.

Skadeståndskravet som kan bli aktuellt omfattar både ekonomisk och allmän (ideell) skada. Det ekonomiska skadeståndet avser att gälla den ekonomiskt mätbara skada som agerandet medfört. Med andra ord, direkt påvisbara förlorade intäkter med anledning av att den förre detta arbetstagaren kontaktar kunder, försöker värva de och eller ingår avtal med dessa. Vidare kan det bli aktuellt med ideellt skadestånd, för den kränkning som den förre detta arbetstagaren utsatt er för genom att utnyttja den kunskap och insyn i företagets kundregister för att gynna sin nya arbetsplats/ företag. 

Skadestånd med stöd av Upphovsrättslagen (1960:729) URL regleras i 7 kap. 54 och 57 §§. I 7 kap. 54 § URL föreskrivs poster som är ersättningsgilla, eller rätteligen som ska beaktas vid skadeståndets bestämmande nämligen:

  • utebliven vinst,

  • vinst som den som har begått intrånget eller överträdelsen har gjort,

  • skada på verkets anseende,

  • ideell skada, och

  • upphovsmannens eller rättsinnehavarens intresse av att intrång inte begås.

Naturligtvis kan en skadelidande alltid luta sig mot bestämmelserna i Skadeståndslagen (1972:207) samt allmänna kontraktsrättsliga principer. Men man ska hålla i minnet att det i 1 kap. 1 § skadeståndslagen, står att skadeståndslagen är subsidiär i förhållande till speciallagstiftning.

Vi har valt att nischa vår juridiska verksamhet mot Influencerbranschen och aktörer inom sociala medier. Vi vet trots allt att annonsering i ”gammel media” är obsolet, vi vet också att Mediebolagens & Agencies överlevnad hänger på samarbeten med Influencers, det vi också vet är att den ersättning som Influencers erhåller idag och de avtalsvillkor som de erbjuds är långt ifrån marknadsmässiga och förenliga med avtalsrättsliga grunder, därför vill vi se bättre villkor och transparens inom Influencerbranschen.

Är du I behov av juridisk rådgivning, behöver du hjälp med att granska ditt avtal eller förhandla fram ett nytt? Kontakta oss gärna på nedanstående e-postadress eller telefonnr för att få en inledande kostnadsfri konsultation om 15 min.

Bästa,

Essie Majkowitz

CEO/ Founder/ Partner of Den Kreativa Juristen/ Virtual Work Sweden AB

Tel.nr 08 - 519 728 12

https://www.linkedin.com/in/essie/

contact@virtualworksweden.com

www.denkreativajuristen.com

instagram.com/denkreativajuristen

Disclaimer: Den Kreativa Juristen & Virtual Work Sweden AB kan inte hållas ansvariga vid användning av ovanstående information. Behöver du hjälp med att vidta åtgärder gällande liknande situationer rekommenderar vi att ni antingen tar kontakt med oss eller annan juridisk byrå.