Hur skyddar jag min design & vad händer om någon gör kopior?

Mönsterskydd - hur kan jag skydda min design?

För dig med ett innovativt yrke är aktuellt blogginlägg av särskild betydelse, mönsterskydd (även benämnd designskydd) är en immateriell tillgång och designen kan antingen säljas eller licenseras ut.

Syftet med Mönsterskyddslagen (1970:485) (ML) är att säkerställa skydd åt ny och särskild formgivning, oavsett om det gäller hantverks- eller industriprodukter, och oavsett om det rör sig om prydnads- eller nyttoföremål. ML skyddar endast själva utseendet och formen, men inte produktens funktion eller idén bakom själva produkten. Det går heller inte att designskydda all formgivning. Däremot bör man komma ihåg att man kan få dubbla skydd, då både upphovsrättslagen och patentlagen tillåter dubbelt skydd för produkter som innehar mönsterskydd. Med andra ord kan man även ansöka om och erhålla patentskydd för själva iden som föranlett produkten.

För att en produkt ska erhålla designskydd krävs det att den är;

1) Ny -  Designen måste tydligt kunna skiljas åt från tidigare offentliggjord design, det räcker till exempel inte att byta färg på ett redan existerande mönster. Med andra ord får det inte finnas tidigare registrerat mönster som är identiskt med det aktuella för ansökan, 2 § 2 st. ML. Däremot är det inget hinder att visa sitt mönster för någon annan, förutsatt att det är underförstått eller helst underskrivet att designen ska hållas hemlig, 3 § 2 st. 2 p ML. 

2) Vidare måste designen ha särprägel.  Vad som menas med särprägel är att designen inte får vara så enkel att den räknas som en form alla ska kunna använda, som exempelvis en cirkel eller kvadrat. Designen måste ge ett nytt helhetsintryck för den kunnige användaren, och syftar på ett rent utseendeskydd, 2 § 3 st. ML. För att kunna avgöra om produkten för ansökan innehar särprägel, så jämför man mönstrets helhetsutseende med redan tillgängliga mönster. 

Vad räknas som ett mönster?

1) En produkts eller en särskild del av en produkts utseende 1 § 1 st. 1 p ML.

2) Omfattar både tvådimensionella föremål som exempelvis tapeter och klädmönster samt tredimensionella föremål.

3) Fysiska föremål eller grafiska symboler och typsnitt, skärmbildslayouter mfl.

4) Ingen begränsing till visst industriområde

Hur ansöker man om designskydd?

Om man som formgivare vill ansöka om designskydd, har man ett år på sig från dagen då designen offentliggjorts,  3 a § ML.

Det är till patent- och registreringsverket (PRV) du ska vända dig till med din ansöka om mönsterskydd, 9 § ML. När man väl har erhållit designskydd, gäller den i fem år från dagen för inlämnad ansökan 24 § 1 st. ML. Det går att förlänga skyddsperioden om fem år genom att ansöka till aktuell myndighet dock längst till och med 25 år, 24 § 1 st. ML. Ansökan ska göras tidigast ett år  och senast sex månader före utgången femårs period, 25 § ML.

Kostnaden för att ansöka om mönsterskydd i Sverige bestäms utifrån varuklass, 48 § ML.

Intrång i mönsterskyddet

Det är förbjudet att utan mönsterhavarens samtycke utnyttja mönstret, 5 § 1 st. ML. Förbudet gäller bland annat tillverkning, försäljning och marknadsföring av mönstret, se föregående lagrum. Om någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet gör intrång i någons mönsterrätt, kan vederbörande dömas till böter alternativt fängelse i högst två år, 35 § 1 st. ML. 

Åklagaren väcker inget åtal förrän målsäganden, dvs. mönsterhavaren anger brottet till åtal och åtalet är särskilt påkallat från allmän synpunkt 35 § 3 st. ML. 

Den som begår ett mönsterintrång och blir dömd för det, ska även betala skälig ersättning till mönsterhavaren, dels för utnyttjandet av mönstret, dels för den skada som intrånget medfört, 36 § 1 st. ML. Det sistnämnda omfattar bland annat för utebliven vinst, vinst som vederbörande erhållit med anledning av intrånget, skada på mönstrets anseende, ideell skada och mönsterhavarens intresse av att intrång inte begås, 36 § 2 st. 1-5 p ML.

Slutligen är det viktigt att talan om ersättning väcks inom fem år från uppkommen skada, annars preskriberas rätten till ersättning, 36 § 3 st. ML

Om du vill läsa mer om hur man gör en svensk designansökan och eller om du önskar söka i den svenska designdatabasen, klicka här.

Vill du komma direkt till ansökningsblanketten, klicka här.

Disclaimer: Den Kreativa Juristen & Virtual Work Sweden AB kan inte hållas ansvariga vid användning av ovanstående information. Behöver du hjälp med att vidta åtgärder gällande liknande situationer rekommenderar vi att ni antingen tar kontakt med oss eller annan juridisk byrå