Du är inte obegränsat skattskyldig om du under en period om totalt fyra månader vistas i Sverige - det har i dagarna fastställts av Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD)

Obegränsat vs. begränsat skattskyldig

Enligt 3 kap. 3 § 2 inkomstskattelagen (1999:1229) är personer som stadigvarande vistas i Sverige obegränsat skattskyldiga här. 

HFD fastställer i Mål nr 6736-17 att även om man vistas i landet under en sammanhängande period om tre månader samt ytterligare en månad utspridd över året, så räcker inte det för att bli obegränsat skattskyldig.

HFD bedömer i målet med beaktande av vistelsen i Sverige, att vistelsen inte kan utgöra sådan omfattning att den ska anses stadigvarande. Därför avslår HFD Skatteverkets yrkanden och konstaterar att paret trots stadigvarande vistelse inte kan anses obegränsat skattskyldiga i Sverige. Däremot konstaterar HFD i Mål 6034-17 att vederbörande i fallet är obegränsat skattskyldig, eftersom han vistas under totalt fem månader i Sverige, varav fyra av fem månader under en sammanhängande period och med en regelbundenhet. 

Stadigvarande vistelse

Begreppet stadigvarande vistelse är inte närmare definierat i lagen. Däremot av rättspraxis följer vidare att om vistelsen i Sverige understiger en tidsperiod om sex månader ska bedömningen, av om den ska anses vara stadigvarande, göras med utgångspunkt i vistelsens längd, omfattning och regelbundenhet. En person kan därför anses vistas stadigvarande i Sverige även om denne under ett år tillbringar färre dagar i Sverige än utomlands (jfr RÅ 2008 ref. 16, RÅ 2008 ref. 56 och RÅ 2008 not. 166). 

Slutsats

Du som bor utomlands och planerar att spendera stora delar av sommaren i Sverige blir inte obegränsat skattskyldig. Du är och förblir begränsat skattskyldig och ska endast skatta för eventuella inkomster med anknytning till Sverige. Slutsatsen är att även om du vistas stadigvarande i landet en sammanhängande period om tre månader, så krävs regelbundenhet och upprepade mönster för att du ska anses vara obegränsat skattskyldig.

Bästa,

Essie Majkowitz,

Senior Law Student/ CEO/ Partner & Founder of Den Kreativa Juristen/ Virtual Work Sweden AB

Tel.nr 08 - 519 728 12

https://www.linkedin.com/in/essie/

contact@virtualworksweden.com

www.denkreativajuristen.com

instagram.com/denkreativajuristen

Disclaimer: Den Kreativa Juristen & Virtual Work Sweden AB kan inte hållas ansvariga vid användning av ovanstående information. Behöver du hjälp med att vidta åtgärder gällande liknande situationer rekommenderar vi att ni antingen tar kontakt med oss eller annan juridisk byrå.